BHP dla Magazyniera

Program szkolenia BHP magazyniera

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla magazynierów uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w magazynach:

 • przepisy BHP w magazynie związanych z zapewnieniem właściwych i bezpiecznych warunków magazynowania. Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu
 • obowiązki BHP magazyniera sprawdzenie stanu technicznego regałów i wózków magazynowych. Sprawdzanie stanu magazynowanego towaru oraz czy nie dochodzi do przekroczenia nośności regałów
 • utrzymywanie porządku i właściwego oznakowania w magazynie (nośność regału, nośność półek, zawartość regału). Dbanie o właściwe składowanie towarów na regałach, zgodnie z zapisami instrukcji producenta wyrobów lub produktów (w pojemnikach lub na paletach)
 • powinności magazyniera w przypadku zagrożenia pożarowego. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dróg ewakuacji w magazynie
 • postępowanie magazyniera podczas wypadku lub urazu. Omówienie zagadnień pierwszej pomocy oraz sposobów reagowania przy typowych urazach w magazynie
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w magazynie – używanie otwartego ognia lub palenie tytoniu, stosowanie niebezpiecznych metod pracy, korzystanie z uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych lub grzejnych, zastawianie wyjść, drzwi ewakuacyjnych, tablic rozdzielczych, wyłączników elektrycznych i gazowych, brak sprzętu przeciwpożarowego, brak apteczek, brak przeszkolenia BHP pracowników, brak dokumentu oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, brak uprawnień do posługiwania się wózkami widłowymi, i tym podobne uchybienia zasad BHP w magazynie
 • inne zagadnienia omawiające przepisy BHP w magazynie
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego magazynier

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Potrącenie, przygniecenie magazyniera - Poruszające się pojazdy na placu magazynowym przy rampie. Potrącenia, przygniecenia, śmierć - Przestrzeganie instrukcji poruszania się po placu magazynowym. Zalecenie ostrożności, działania ograniczające pośpiech. Duża Mało Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem - Pojemniki, pudła, materiały na regałach lub wózku transportowym. Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia - Prawidłowe składowanie materiałów. Stosowanie przez magazynierów kasków, rękawic i obuwia roboczego. Zalecenie przestrzegania procedur BHP na stanowisku magazyniera. Działania ograniczające pośpiech. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo – kostnego) przez przenoszenie i podnoszenie towaru - Niestosowanie norm dotyczących przenoszenia i podnoszenia ładunków w magazynie. Schorzenia układu kostnego magazyniera (zwyrodnienia kręgosłupa i stawów) - Stosowanie się do norm dotyczących przenoszenie i podnoszenia ładunków. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Upadek magazyniera na tym samym poziomie lub spadnięcie z drabinki - Poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach, schodach, wchodzenie i schodzenie z drabiny w celu pobierania z półek towarów lub układanie ich. Złamanie kończyn, zwichnięcie, potłuczenie - Odpowiednie obuwie, zachowanie ostrożności. Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Uderzenie magazyniera o nieruchome przedmioty - Przemieszczanie się w ciasnych pomieszczeniach, pomiędzy regałami. Zwichnięcie, potłuczenia - Dbałość o stan przejść, usuwanie wystających elementów, rozlewisk, nierówności, prawidłowe składowanie towaru w magazynie, eliminacja pośpiechu, zachowywanie ostrożności. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP magazyniera

Fragment przykładowej instrukcji BHP magazyniera przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy magazynier powinien:
  1. Posiadać przeszkolenie bhp oraz w zakresie ochrony ppoż.
  2. Być właściwie ubrany (ubranie, buty i rękawice robocze, rękawice ochronne, fartuch, okulary i inne ochrony osobiste według aktualnych potrzeb).
  3. Zgłaszać się do swojego przełożonego po odpowiednie i wyczerpujące wytyczne.
  4. .....
 2. Magazynier w czasie pracy powinien:
  1. Utrzymywać porządek w magazynie.
  2. Podczas przyjmowania, układania i zdejmowania materiałów (przedmiotów) z regałów, korzystać z dźwigni typu wózek widłowy, itp.
  3. Przy składowaniu dużej ilości drobnych przedmiotów, używać pojemników gwarantujących bezpieczeństwo.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy pracownik magazynu powinien:
  1. Uporządkować swoje stanowisko pracy.
  2. Wyłączyć spod napięcia wszystkie urządzenia, które były doraźnie używane.
  3. Zabezpieczyć magazyn przed wejściem do niego osób postronnych.
  4. .....
 4. Magazynierowi nie wolno:
  1. Używać otwartego ognia i palić tytoniu.
  2. Korzystać z uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych.
  3. Obsługiwać urządzeń transportowo-dźwigowych bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!