BHP dla Dekarza

Program szkolenia BHP dekarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program kursu BHP dla dekarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w budownictwie:

 • czynniki mogące powodować wypadki na stanowisku dekarza: praca na wysokości, spadające elementy dachu, materiały budowlane, gruz lub narzędzia, ogień pod pojemnikiem z lepikiem, środki łatwopalne i czyszczące, prąd elektryczny, ostre krawędzie dachówek i narzędzi, urządzenia opalane gazem
 • promieniowanie ultrafioletowe w czasie pracy dekarza na nie osłoniętych od promieni słonecznych terenach, nadmierny hałas i wibracje miejscowe pochodzące od sprzętu elektrycznego i mechanicznego: wiertarki, młoty, pilarki z piłą łańcuchową, zmienne warunki atmosferyczne podczas pracy na zewnątrz
 • czynniki chemiczne i pyły występujące w pracy dekarza: rozpuszczalniki, preparaty uszczelniające i ich pary, smoły i lepiki, włókna mineralne, pył powstający w trakcie wykonywania prac mechanicznych
 • czynniki biologiczne na jakie narażony jest dekarz: odchody ptaków i gryzoni oraz zawarte w nich mikroorganizmy, pasożyty gniazd ptasich
 • odzież robocza i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej: zastosowanie i obowiązek stosowania przez dekarza
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracy dekarzy – brak środków ochrony indywidualnej, brak wyposażenia w ubranie robocze, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy dekarza
 • inne zagadnienia BHP dekarzy
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego dekarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Upadek z wysokości - Stanowisko pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia – dach obiektu, drabina. Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, w tym: złamania kończyn, urazy głowy, urazy kręgosłupa - Przestrzeganie obowiązku stosowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Dbanie o prawidłowy stan techniczny drabin. Ostrożność i ograniczenie pośpiechu. Duża Mało prawdopodobne Średnie – dopuszczalne
Pożar - Materiały łatwopalne, palnik gazowy, ogień pod kotłem. Ciężkie poparzenia, zatrucia - Zachowanie szczególnej ostrożności. Utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy. Regularne kontrole sprzętu gaśniczego. Zakaz grzania lepiku nad ogniskiem rozpalanym na dachu. Średnia Mało prawdopodobne Małe – dopuszczalne
Poślizgniecie lub upadek na tej samej płaszczyźnie - Nierówne powierzchnie; materiały zdemontowane; elementy instalacji odgromowej na dachu. Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała - Utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy. Stosowanie obuwia roboczego. Zachowanie ostrożności. Ograniczanie pospiechu. Średnia Mało prawdopodobne Małe – dopuszczalne
Przeciążenie układu ruchu - Przenoszone, podnoszone, przewożone, układane materiały. Choroby układu szkieletowo-mięśniowego, przepuklina - Przestrzeganie norm podnoszenia ładunku wykonywa. Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy. Zalecenie stosowania obuwia i rękawic roboczych. Zachowanie szczególnej ostrożności. Ograniczenie pośpiechu. Średnia Mało prawdopodobne Małe – dopuszczalne
Praca w zmiennym mikroklimacie - Zmienne warunki atmosferyczne – praca na otwartej przestrzeni. Choroby układu oddechowego – przeziębienia, udar cieplny - Stosowanie odzieży roboczej odpowiedniej do warunków atmosferycznych. Odpowiednia organizacja prac uwzględniająca aktualne warunki atmosferyczne. Średnia Prawdopodobne Średnia (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP dekarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP dekarza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy dekarz powinien:
  1. Posiadać kwalifikacje budowlane i ukończone 18 lat.
  2. Przejść szkolenie bhp i ppoż.
  3. Być ubranym w odzież roboczą i obuwie robocze.
  4. .....
 2. Dekarz w czasie pracy powinien:
  1. Zabezpieczać się przed upadkiem.
  2. Masę oraz inne materiały dekarskie transportować przy pomocy bloczków, wciągników itp.
  3. Zabezpieczać materiały składowane na dachu przed spadnięciem.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy dekarz powinien:
  1. Wygasić ogień pod kotłem.
  2. Posprzątać stanowisko pracy.
  3. Przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu przełożonemu.
  4. .....
 4. Dekarzowi nie wolno:
  1. Wykonywać prac dekarskich bez zabezpieczeń.
  2. Wchodzić na dach po zewnętrznych elementarz rusztowania.
  3. Zezwalać wchodzenia na dach osobom nieupoważnionym.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!