BHP dla Ślusarza

Program szkolenia BHP ślusarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla ślusarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy osób zajmujących się obróbką metali:

 • dlaczego czynniki biologiczne: mikroorganizmy, grzyby i pleśnie występujące w środowisku pracy ślusarza stwarzają niebezpieczeństwo dla jego zdrowia?
 • czynniki fizyczne występujące w pracy ślusarza: hałas emitowany przez pracujące maszyny i urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, ostre brzegi metalu , wystające elementy maszyn, uderzenia
 • czynniki chemiczne i pyły na jakie narażony jest ślusarz: środki chemiczne służące do czyszczenia metali oraz chłodziwa, pary i aerozole powstające podczas obróbki metalu
 • ergonomia pracy. jak powinno wyglądać bezpiecznie zorganizowane stanowisko pracy ślusarza: dojścia do stanowiska, wysokość stanowiska pracy, przejścia między maszynami
 • normy dotyczące dźwigania i podnoszenia ciężarów, które powinien przestrzegać ślusarz oraz skutki ich nieprzestrzegania dla zdrowia
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracy ślusarzy – brak środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, niesprawne urządzenia techniczne, nieład w na stanowisku pracy, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP przy obróbce metali
 • inne zagadnienia BHP dla ślusarzy
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego ślusarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Hałas powyżej 80dB - Pracujące urządzenia i maszyny ślusarskie. Hałas maszyn ślusarskich (szlifierki, wiertarki, skrawarki) znajdujących się na sąsiednich stanowiskach. Brak koncentracji i uwagi, utrata słuchu - Kontrole stanu technicznego maszyn ślusarskich – regulowanie zauważonych luzów i smarowanie. Zastosowanie narzędzi tnących o obniżonej hałaśliwości. Zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy maszynami. Stosowanie ochronników słuchu. Prawidłowa organizacja prac – przerwy, przemienność prac (kierowanie ślusarzy do okresowych prac w miejscach o obniżonym poziomie hałasu). Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Kontakt ślusarza z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - Niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów urządzeń ślusarskich. Brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Nieprawidłowe wyłączniki. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Urazy ślusarza spowodowane elementami w ruchu – elementami maszyn i urządzeń odraz odpryskami materiału - Wirujące elementy napędowe maszyn, praca z luźno opiętymi rękawami, nie zapiętymi połami. Typowe urazy ślusarza: dłoni, ręki, szyi, głowy. - Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych BHP. Kontrole stanu technicznego maszyn ślusarskich(zwrócenie uwagi na osłony). Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy ślusarza. Odzież robocza właściwie zapięta. Ograniczanie pośpiechu. Zachowanie należytej ostrożności. Duża Mało prawdopodobne Średnie (nieakceptowalne)
Praca w wymuszonej pozycji ciała - Długotrwała praca ślusarza w jednej pozycji związana z obróbką ręczną i mechaniczną. Montaż i demontaż urządzeń i konstrukcji. Zwyrodnienia kostno-stawowe - Przystosować stanowisko do wymogów ergonomii. Stosować przerwy w pracy i dokonywać czasowych zmian wykonywanych czynności. Średnia Mało prawdopodobna Małe (akceptowalne)
Nadmierne zapylenie - Nieskuteczna wentylacja stanowiska pracy ślusarza lub jej brak. Bóle głowy, duszności, schodzenia dróg oddechowych w tym pylica płuc - Zapewnienie skutecznej wentylacji. Właściwa organizacja stanowiska pracy ślusarzy. W razie potrzeby stosowanie środków ochrony dróg oddechowych. Mała Prawdopodobna Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP ślusarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP ślusarza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy ślusarz powinien:
  1. Być przeszkolony z zakresu bhp i ppoż.
  2. Mieć zezwolenie na wykonywanie pracy od bezpośredniego przełożonego.
  3. Skontrolować narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym pod względem sprawności.
  4. .....
 2. Ślusarz w czasie pracy powinien:
  1. Być ubrany w odzież roboczą (czystą, obcisłą, bez luźno zwisających elementów) i odpowiednie obuwie robocze.
  2. Przy pracach przy których mogą wystąpić odpryski założyć okulary ochronne i ewentualnie np. gumowy fartuch roboczy.
  3. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy ślusarz powinien:
  1. Odłączyć narzędzia elektryczne od napięcia elektrycznego.
  2. Odłożyć wszystkie używane narzędzia na odpowiednie miejsce.
  3. Posprzątać miejsce pracy.
  4. .....
 4. Ślusarzowi nie wolno:
  1. Wykonywać pracy w stanie nietrzeźwym.
  2. Palić tytoniu w miejscu pracy.
  3. Trzymać przedmiotu wierconego w ręce.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!