BHP dla Tokarza

Program szkolenia BHP tokarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla tokarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy osób zajmujących się obróbką metali:

 • czynniki fizyczne występujące w pracy tokarza: hałas emitowany przez pracujące maszyny i urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, ostre brzegi metalu , wystające elementy maszyn , uderzenia
 • czynniki chemiczne i pyły na jakie narażony jest tokarz: środki chemiczne służące do czyszczenia metali oraz chłodziwa, pary i aerozole powstające podczas obróbki metalu
 • dlaczego czynniki biologiczne: mikroorganizmy, grzyby i pleśnie występujące w środowisku pracy tokarza stwarzają niebezpieczeństwo dla jego zdrowia?
 • normy dotyczące dźwigania i podnoszenia ciężarów, które powinien przestrzegać tokarz oraz skutki ich nieprzestrzegania
 • jak powinno wyglądać bezpiecznie zorganizowane stanowisko pracy tokarza: dojścia do stanowiska, wysokość stanowiska pracy, przejścia między maszynami. Ergonomia pracy
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracy tokarzy – brak środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, nieład w na stanowisku pracy, niesprawne urządzenia techniczne, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP przy obróbce metali
 • inne zagadnienia BHP dla tokarzy
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego tokarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Praca tokarza w wymuszonej pozycji ciała - Długotrwała praca w jednej pozycji związana z obróbką ręczną i mechaniczną. Montaż i demontaż urządzeń i konstrukcji. Zwyrodnienia kostno-stawowe - Przystosować stanowisko do wymogów ergonomii. Stosować przerwy w pracy i dokonywać czasowych zmian wykonywanych czynności. Średnia Mało prawdopodobna Małe (akceptowalne)
Kontakt tokarza z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - Niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów. Brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Nieprawidłowe wyłączniki. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Hałas powyżej 80dB - Pracujące urządzenia i maszyny tokarskie. Hałas maszyn (szlifierki, tokarki) znajdujących się na sąsiednich stanowiskach. Brak koncentracji i uwagi, utrata słuchu - Kontrole stanu technicznego maszyn (szlifierki, tokarki)– regulowanie zauważonych luzów i smarowanie. Zastosowanie narzędzi tnących o obniżonej hałaśliwości. Zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy maszynami. Stosowanie ochronników słuchu. Prawidłowa organizacja prac dla stanowisk tokarza – przerwy, przemienność prac (kierowanie pracownika do okresowych prac w miejscach o obniżonym poziomie hałasu). Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Typowe urazy tokarzy spowodowane elementami w ruchu (szlifierki, tokarki) elementami maszyn i urządzeń odraz odpryskami materiału - Wirujące elementy napędowe maszyn, praca z luźno opiętymi rękawami, nie zapiętymi połami. Urazy dłoni, ręki, szyi, głowy. - Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych BHP. Kontrole stanu technicznego maszyn (zwrócenie uwagi na osłony). Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. Odzież właściwie zapięta. Ograniczanie pośpiechu. Zachowanie należytej ostrożności. Duża Mało prawdopodobne Średnie (nieakceptowalne)
Nadmierne zapylenie w miejscu pracy tokarza - Nieskuteczna wentylacja stanowiska lub jej brak. Bóle głowy, duszności, schodzenia dróg oddechowych w tym pylica płuc - Zapewnienie skutecznej wentylacji. Właściwa organizacja stanowiska pracy. W razie potrzeby stosowanie środków ochrony dróg oddechowych. Mała Prawdopodobna Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP tokarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP tokarza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy tokarz:
  1. Powinien być ubrany w odzież roboczą, która powinna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym.
  2. Przygotować odpowiednio stanowisko pracy: usunąć zbędne przedmioty, sprawdzić stan tokarki.
  3. Zapewnić swobodny dostęp do tokarki.
  4. .....
 2. Tokarz w czasie pracy powinien:
  1. Powierzone zadania wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami i przepisami.
  2.  
  3. Koncentrować się wyłącznie na czynnościach wykonywanych.
  4. Nóż dosuwać powoli do przedmiotu obrabianego.
  5. .....
 3. Po zakończeniu pracy tokarz powinien:
  1. Wyłączyć tokarkę wyłącznikiem głównym urządzenia.
  2. Posprzątać stanowisko pracy.
  3. Dokładnie oczyścić obrabiarkę.
  4. .....
 4. Tokarzowi nie wolno:
  1. Obsługiwać urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).
  2. Obsługiwać tokarki bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych.
  3. Naprawiać obrabiarki podczas ruchu.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!