BHP dla Murarza

Program szkolenia BHP murarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla murarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w pracach murarskich i budowlanych:

 • zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac murarskich: hałas, wibracje, pyły, rusztowania, prace na wysokości, prace ziemne
 • zasady bezpiecznego wykonywania prac murarskich w tym prac z rusztowań
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy murarza związane z obsługą urządzeń technicznych np. betoniarek, agregatów tynkarskich oraz transportem wewnątrz zakładowym
 • zasady bezpiecznego poruszania się po terenie budowy
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS na budowie – brak środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, nieład w na stanowisku pracy, niesprawne urządzenia techniczne i drabiny, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy murarza
 • inne zagadnienia BHP na budowie
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego murarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Kontakt murarza z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - Niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów. Brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Nieprawidłowe wyłączniki. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń budowlanych napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Upadek murarza w wyniku potknięcia, poślizgnięcia na budowie - Zła organizacja pracy, nieporządek panujący na stanowisku pracy, pośpiech. Skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, złamania lub zwichnięcia kończyn. - Dobra organizacja pracy, uwaga. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Upadek murarza z dużej wysokości - Stosowanie nieprawidłowo skonstruowanych rusztowań (np. bez poręczy ochronnych o wysokości 1,1 m, krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m, poprzeczek w połowie wysokości pomiędzy poręczą a krawężnikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych). Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia, śmierć - Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelek bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem), który uzyskał certyfikat na znak bezpieczeństwa i został oznaczony tym znakiem. Wykonywanie i montowanie rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), przeprowadzanie terminowych kontroli stanu rusztowań. Zastosowanie balustrad biegów i podestów schodowych, służących do komunikacji w pionie i poziomie. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Upadki na tym samym poziomie - Brak wyznaczonych i uporządkowanych przejść dla pieszych oraz ciągów komunikacyjnych. Nieporządek na pomostach roboczych, np. zalegający gruz i rozlana zaprawa murarska. Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne - Stosowanie przez pracownika właściwego obuwia. Utrzymywanie porządku na budowie i w otoczeniu pracy. Zachowanie szczególnej ostrożności. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przedmioty spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej - Prowadzenie robót murarskich jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko pod stanowiskiem). Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia, kalectwo, śmierć - Wyznaczenie stanowisk pracy na poszczególnych kondygnacjach w różnych pionach; w razie konieczności pracy w jednym pionie zastosowanie daszków ochronnych. Duża Wysoce Prawdopodobna Duże (nieakceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP murarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP murarza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy murarz powinien:
  1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ukończone 18 lat.
  2. Posiadać dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac na wysokości, potwierdzony świadectwem lekarskim.
  3. Pracownik powinien być ubrany w odzież i buty robocze oraz kask i rękawice ochronne.
  4. .....
 2. Murarz w czasie pracy powinien:
  1. Murowanie zewnętrznych ścian i stropów bezwzględnie wykonywać z rusztowań zewnętrznych zaopatrzonych w poręcze.
  2. Dbać o porządek w miejscu pracy.
  3. Zabezpieczać lub szczelnie przykryć otwory pozostawione w czasie wykonywania robót.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy murarz powinien:
  1. Uporządkować stanowisko pracy.
  2. Oczyścić narzędzia i umieścić je na wyznaczonych miejscach oraz usunąć resztki zaprawy murarskiej.
  3. Przepłukać mieszalnik cementu, kielnie i pace wodą lub mlekiem wapiennym.
  4. .....
 4. Murarzowi nie wolno:
  1. Chodzić po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, przykryciach otworów, niestabilnych deskowaniach.
  2. Opierać się o bariery oraz wychylać się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia.
  3. Wspinać się po konstrukcjach rusztowań.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!